Odpustové trojdnie sv. Uršuly vo Výbornej

V dňoch 18. – 20. 10. 2019 sa vo filiálke Výborná konalo odpustové trojdnie na počesť našej patrónky svätej Uršuly. 

Trojdnie bolo slávnostne začaté pobožnosťou krížovej cesty, po ktorej nasledovala sv. omša, celebrovaná vdp. Štefanom Hudáčkom, farárom z farnosti Podolínec, rodákom zo susednej obce Lendak.  Sv. omšu doprevádzali svojou hudbou a spevom goralská muzika Beskyd z Oravskej Polhory. V závere svätej omše sa sprievod veriacich na čele s kňazmi  modlili v procesii dedinou. Svojim majstrovstvom a hudbou potešili aj goralskí hudobníci a s radosťou zahrali a zaspievali aj na kostolnom dvore spolu s p. kaplánom, ktorý hral na gajdy.  Bol to nezabudnuteľný duchovný, ale aj kultúrny zážitok pre všetkých veriacich. Gorali sú blízki našim tradíciám a preto počuť túto hudbu počas svätej omše bolo dojemné.

V sobotu slúžil sv. omšu Peter Matis, ktorý je naším kaplánom od júla tohto roku. Svätú omšu svojim spevom doprevádzal spevácky zbor Božieho milosrdenstva z Popradu. Po sv. omši nasledovala adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, pri ktorej sa pán kaplán modlil a prosil za našu obec. Požehnal veriacich a dedinu. 

Odpustové trojdnie vyvrcholilo slávnostnou odpustovou sv. omšou v nedeľu 20.10.2019, ktorú celebroval vdp. Mário Brezňan, kaplán z Popradu. Pozvanie prijal aj trvalý diakon pán Karol Lev Irrgang. Odpustový celebrant sa vo svojej homílii zameral na modlitbu s pohľadom na tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Svätú omšu doprevádzal spevácky zbor zo Slovenskej Vsi.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a tak prispeli k slávnostnému a dôstojnému sláveniu našej tohtoročnej odpustovej slávnosti.