KRST

“Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.”  (KKC 1213) 

Čo je potrebné?

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farský úrad. Potrebné je so sebou priniesť

sobášny list, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zahlásiť sa je možné každý pracovný deň, najneskôr však do piatka v tom týždni, v ktorom má byť dieťa pokrstené.

Krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak sú krstní rodičia manželia alebo ak niekto z nich je už v manželskom zväzku, je potrebné mať cirkevný sobáš.

Kedy krstíme

V našej farnosti krstíme poslednú nedeľu pri svätej omší o 10.30 hod. Rodiča a krstní rodičia sa musia zúčastniť krstnej náuky, ktorá je vždy v piatok pred krstom po večernej svätej omši. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti a z vážneho dôvodu sa nemôžu zúčastniť, je potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní tejto náuky od miestneho farára. Ak sa náuky nezúčastní jedna strana bez ospravedlnenia, dieťa nebude možné pokrstiť.