LECTIO DIVINA

Od októbra 2019 prebiehajú vo Faskom kostole v Slovenskej Vsi biblické stretnutia formou lectio divina(Verbum domini, čl. 86, 87).Pod názvom lectio divina rozumieme meditatívne čítanie Písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie (lectio), rozjímanie (meditacio), modlitba (oratio) a kontemplácia (contemplatio):1. Čítanie: vyberieme si úryvok Svätého písma a opakovane si ho pozorne prečítame.2. Rozjímanie: uvažujeme nad textom a hľadáme odpovede na otázku, čo nám osobne hovorí tento text.3. Modlitba: obrátime sa priamo na Boha a v modlitbe mu prednesieme to, čo sme pochopili.4. Kontemplácia: cez čítanie, meditáciu a modlitbu sa dostaneme k osobitnému zážitku Božej prítomnosti – ku kontemplácii.

„Modlime sa, aby Cirkev, podobne ako Mária, bola vnímavou služobnicou Božieho slova a ohlasovala ho vždy s pevnou dôverou“

(Benedikt XVI.)

Stretnutia sa konajú vo štvrtok v týždni po prvom piatku. Na každé stretnutie je pozvaný hosť, ktorý bude dané stretnutie viesť. Je dobre si priniesť so sebou vlastné Sväté Písmo.

Termíny:

13. 2. 2020; 7. 5. 2020; 11. 6. 2020