Lectio Divina – december

1.decembra bol na Slovensku vyhlásený Rok Božieho Slova. To sme ešte netušili, keď sme v októbri začali s biblickými stretnutiami lectio divina. 
Tretie stretnutie, a zároveň prvé, vo výnimočnom roku Božieho Slova, sa uskutočnilo vo štvrtok, po prvej nedeli, 12. decembra vo farskom kostole v Slovenskej Vsi. Do meditácií nad Božím Slovom, z radostnej nedele z Evanjelia podľa Matúša 11, 2-11,  nás voviedol svojím výkladom, kežmarský dekan, ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.. Tak ako povedal, že  evanjelium nezačína radostne „Ján bol v žalári.“, predsa nachádzame radosť v slovách „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“  
Ďakujeme pánu dekanovi  za priblíženie Božie Slova !

LECTIO DIVINA

Od októbra 2019 prebiehajú vo Faskom kostole v Slovenskej Vsi biblické stretnutia formou lectio divina(Verbum domini, čl. 86, 87).Pod názvom lectio divina rozumieme meditatívne čítanie Písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie (lectio), rozjímanie (meditacio), modlitba (oratio) a kontemplácia (contemplatio):1. Čítanie: vyberieme si úryvok Svätého písma a opakovane si ho pozorne prečítame.2. Rozjímanie: uvažujeme nad textom a hľadáme odpovede na otázku, čo nám osobne hovorí tento text.3. Modlitba: obrátime sa priamo na Boha a v modlitbe mu prednesieme to, čo sme pochopili.4. Kontemplácia: cez čítanie, meditáciu a modlitbu sa dostaneme k osobitnému zážitku Božej prítomnosti – ku kontemplácii.

„Modlime sa, aby Cirkev, podobne ako Mária, bola vnímavou služobnicou Božieho slova a ohlasovala ho vždy s pevnou dôverou“

(Benedikt XVI.)

Stretnutia sa konajú vo štvrtok v týždni po prvom piatku. Na každé stretnutie je pozvaný hosť, ktorý bude dané stretnutie viesť. Je dobre si priniesť so sebou vlastné Sväté Písmo.

Termíny:

13. 2. 2020; 7. 5. 2020; 11. 6. 2020