25. výročie kňazstva nášho rodáka Petra Kubíka SVD

Dňa 28. júla vo farskom kostole v Slovenskej Vsi poďakoval za veľký dar 25 rokov kňazskej služby páter Peter Kubík SVD.

Na úvod eucharistickej slávnosti jubilant, ktorý bol aj hlavným celebrantom, privítal rodákov, priateľov, provinciála Pavla Krutáka SVD, rektora Misijného domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave pátra Johny Ambattu SVD,misionára pátra Jozefa Romana SVD zo Spišskej Belej, v súčasnosti pôsobiaceho v Rusku.

Spoločne s prítomnými ďakoval Pánovi Ježišovi za všetko, čo mu dal a čo môže odovzdávať ďalším ľuďom a taktiež za veľké Božie požehnanie a dar kňazskej služby. Provinciál Pavol Kruták SVD mu v homílii poďakoval a poprial, okrem iných darov, aj to, aby čo najdôvernejšie poznal Ježiša Krista ako Dobrého Pastiera a viedol k Nemu i ostatných ľudí. Pátrovi Kubíkovi zablahoželali aj rodáci, prítomní v kostole.

Jubilujúci kňaz prijal kňazskú vysviacku z rúk arcibiskupa Jána Bukovského SVD dňa 30. júla 1994 v Slovenskej Vsi. V rokoch 1994 – 2000 spravoval farnosť Cerová a prednášal filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Pokračoval v doktorandskom štúdiu v Ríme a v rokoch 2003 – 2005 opäť prednášal filozofiu na Trnavskej univerzite. V rokoch 2004 – 2006 pôsobil vo farnosti Terchová a od roku 2006 v Nitre na Kalvárii. V roku 2007 bol rektorom formačného domu SVD v Bratislave – Petržalke a od roku 2010 správcom farnosti Svätoplukovo. V súčasnosti pôsobí v Bratislave – Petržalke vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.

Milý jubilant, drahý rodák, ďakujeme Ti, že sa stále vraciaš do rodnej dediny. Buď požehnaný!