Relikvie svätých v našich chrámoch

Relikvie pochádzajú z latinského slova, ktoré by sme mohli preložiť ako zbytok, ostatok. Sú to telesné pozostatky mučeníkov alebo svätých. V širšom slova zmysle sú relikviami aj veci, ktoré mali ku svätým blízky vzťah – napr. nástroj umučenia, odev… Tretiu skupinu tvoria predmety (najmä látky), ktoré boli v kontakte s telom mučeníka alebo svätého. Uctievanie relikvii bolo spočiatku viazané na hrob. Všetky kresťanské obce mali vo veľkej úcte svätých a mučeníkov, ktorý boli u nich pochovaní a takto ich vzývali a pokladali za svojich patrónov. Kvôli antickým zákonom, ktoré hovorili o nedotknuteľnosti pohrebiska, boli kostoly stavané bezprostredne nad hrobom svätých. Relikvie sa tak začali prenášať do mestských kostolov a umiestňovali sa pod oltár. Od ranného stredoveku povstal predpis, kde každý oltár mál obsahovať relikvie. Nový obrad dedikácie kostola (posvätenia, konsekrácie) vyžaduje, aby sa relikvie vkladali do oltára (oltárny kameň) alebo pod oltár, ak sa dá daná časť rozpoznať alebo sa jedná o časť tela, pričom ich pravosť musí byť dokázaná a potvrdená.

Naše kostoly majú taktiež v oltároch relikvie, ktoré sú uložené v oltárnych kameňoch. Tieto kamene sú vložené v menze hlavného oltára, ako aj v obetných stoloch. Zachovali sa aj dekréty biskupov, ktorý potvrdili pravosť týchto relikvii.

Vo farskom kostole v Slovenskej Vsi sa nachádza v oltároch spoločne 5 relikvii. V hlavnom oltári je umiestnený oltárny kameň v ktorom sú zapečatené relikvie sv. Urbana a sv. Aurélie. Autentickosť relikvii bola potvrdená spišským prepoštom a titulárnym biskupom Tenangresiským (Grécko) Františkom Barkócim dekrétom z 24. apríla 1742. V obetnom stole sa nachádzajú relikvie sv. Serváca a mučeníc sv. Casty a Auchty. Dekrét pri tomto kameni bol veľmi zničený. Darcom relikvii bol podľa zachovaného ThDr. Jozef Karol Zbisko (*1755 – + 1774), posledný spišský prepošt.

Kostol sv. Uršuly vo Výbornej má v hlavnom oltárnom kamení taktiež relikvie sv. Serváca a mučeníc sv. Casty a Auchty. Tento kameň daroval dňa 22. júla 1832 spišský biskup Dr. Jozef Bélik, počas biskupskej vizitácie. V obetnom stole sú kosti sv. mučeníce Beatrix rímskej a sv. mučenice Venerandy. Tento kameň a relikvie bol darovaný 5. júla 1699.

V kostole sv. Kataríny vo Vojňanoch sa nachádza oltárny kameň z roku 1907, ktorý daroval spišský biskup Alexander Párvy. Relikvie uchované v tomto kameni sú od sv. Viktora a sv. Gaudiosa.

Životopisy svätých

SV. URBAN

Sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený r. 222, v treťom roku vlády cisára Alexandra. Nasledoval po sv. Kalixtovi. Pápežom bol osem rokov. Hoci Cirkev mala pokoj od prenasledovania, často sa vyskytovalo lokálne prenasledovanie. V aktách sv. Cecílie sa píše, že pápež sv. Urban povzbudzoval kresťanov odsúdených na smrť a obrátil mnoho pohanov. Za mučeníka ho pokladá Sakramentárium sv. Gregora, Martyrológium sv. Hieronyma, ktoré publikoval Florentinius, a takisto sa uvádza ako mučeník v gréckej liturgii. Podľa Fortunata a niekoľkých starých misálov sa zdá, že sviatok sv. Urbana sa lokálne slávil vo Francúzsku už v 6. storočí. Počas pontifikátu sv. Urbana bol Hypolit protipápežom. Legendy hovoria, že sv. Urban pokrstil Valeriána, manžela sv. Cecílie. Urban zomrel r. 230 a pochovali ho na cintoríne sv. Kalixta. Sv. Urban patrónom vinárov, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov.

SV. SERVÁC

Sv. Servác podľa legendy pochádzal zo židovskej rodiny, ktorá patrila do toho istého rodu ako sv. Jozef a Panna Mária. Pôvodne žili v Arménsku, kde sa zrejme Servác narodil. Okolo roku 340 sa stal biskupom mesta Tongeren na území dnešného Belgicka, neďaleko holandského Maastrichtu. Od polovice 4. storočia sa jeho meno vyskytuje v zoznamoch viacerých cirkevných snemov. Bol zásadným odporcom bludu arianizmu. V roku 343 sa zúčastnil na sneme v Sardike (Sofia), v roku 346 a 348 v Kolíne a v roku 359 v Rimini. V roku 350 je spomínaný ako vyslanec k cisárovi Konštanciovi. Vykonal si púť do Ríma k hrobu sv. apoštola Petra. Tam sa postil a modlil za svoj ľud. Trápilo ho, že ľudia jeho diecézy sú vlažní vo viere. Tradícia hovorí, že krátko pred smrťou odišiel do Maastrichtu, kde si pripravil hrob. Tam aj zomrel, pochovali ho a neskôr – zrejme v pol. 6. storočia – nad jeho hrobom postavili chrám. Stojí doteraz. Je to najstarší kostol v celom Holandsku. Je cieľom mnohých pútnikov.

SV. BEATRIX RÍMSKA

Mučenica, ktorá zomrela počas Dioklecianovho prenasledovania. Zomrela okolo roku 302, 303.

SV. VENERANDA

Mučenica z 2. storočia. Dátum jej smrti sa predpokladá, že bol 26. júla 143.

SV. VIKTOR

Dátum narodenia sv. Viktora nie je známy. „Liber Pontificalis“ uvádza, že pochádzal z Afriky a jeho otec sa volal Félix. Rôzne pramene sa rozchádzajú v presných údajoch o jeho pontifikáte, no pápežom bol zrejme v rokoch 189-199. Počas jeho pontifikátu musel riesiť viacej problémov cirkvi – slávenie Veľkej noci, Gnosticizmus. Nevieme, akou smrťou pápež Viktor zomrel, no zdá sa, že záverečných päť rokov jeho pontifikátu spadá do čias prenasledovania Cirkvi za cisára Septima Severa. Podľa tradície ho kvôli viere zabili. Pochovaný bol neďaleko hrobu sv. Petra. Zomrel v roku 199 v Ríme.

SV. GAUDIOSUS

Sv. Gaudiosus bol v rokoch 440 – 453 biskupom v Abitinae (nachádza sa Afrike). V roku 453 zomiera.