Odpustové Trojdnie sv. Kataríny vo Vojňanoch

V dňoch 22. – 24. 11. 2019 sa vo filiálke Vojňany konalo odpustové trojdnie na počesť našej patrónky svätej Kataríny Alexandrijskej. 

Trojdnie bolo začaté rozjímaním nad Božím slovom formou Lectio Divina, po ktorom nasledovala sv. omša, celebrovaná dp. Vladimírom Malecom, kaplánom z farnosti Oravská Polhora.  Sv. omšu doprevádzal spevom a hudbou chrámovy zbor zo Spišskej Belej. Po svätej omši sme mali poklonu sv. krížu.

V sobotu slúžil sv. omšu Peter Matis, ktorý je naším kaplánom od júla tohto roku. Svätú omšu svojim spevom doprevádzal spevácky zbor Božieho milosrdenstva z Popradu. Po sv. omši nasledovala adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou, pri ktorej sa pán kaplán modlil a prosil za našu obec. Požehnal veriacich a dedinu. 

Odpustové trojdnie vyvrcholilo slávnostnou odpustovou sv. omšou v nedeľu 24. 11. 2019. Slávnostným kazateľom bol advokát cirkevného súdu pán diakon Karol Lev Irrgang. Odpustový celebrant sa vo svojej homílii zameral na myšlienku, na čo všetko máme, alebo nemáme čas.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a tak prispeli k slávnostnému a dôstojnému sláveniu našej tohtoročnej odpustovej slávnosti.